Comité vun der Fanfare Medernach

 

1. Reih v.l.n.r:  

Fandel Kay, Schweigen Jean-Paul, Flies Martine, Schaltz-Weirich Michèle


2. Reih v.l.n.r:
Bintz Bob, Kirtz Joël, Strotz Andy

 

Et feelen:
Da Silva Ferreira Magaly, Petry Christian, Unsen Usch, Welter Bob, Wiesen Guy