Fanfare Medernach a.s.b.l.

Fanfare Medernach a.s.b.l.

Image

D'Fanfare Miedernach, déi 1930 gegrënnt ginn ass, besteet momentan aus 57 Memberen.
De Veräin huet sech am Januar 2007 nei Statuten ginn an heescht vun do un "Fanfare Medernach a.s.b.l." 
Eis Aktivitéiten:
- Galaconcert, Spirituelle Concert an der Kierch, aner méi kleng Concerten zu Miedernach an Emgeigend 
- Bedeelegung un kierchlechen an weltlechen Fester
- Theater spillen a bäibehalen vun aneren Traditiounen wéi Kleeschen,Chrëschtmaart asw.
Virun allem setzen mir eis an, fir mat all eisen Memberen, an enger
gudder a frëndschaftlecher Atmosphär eisem Hobby, der Musek, nozekommen. 
Datt eis Fanfare haut e gudden musikalesche Niveau erreecht huet beweist, datt mir dat seriö maachen, ouni awer de Spaass an de Gaudi ze vernoléissegen.  

Firwat sollen Kanner Musek maachen?

An eiser haiteger Gesellschaft, wou den Individualismus an den Egoismus sech ëmmer méi ausbreeden, wäert et an Zukunft ëmmer méi schwéier gi fir dat op d'Kollektivitéit baséierend Veräinsliewen, wou e Minimum vunFlichtbewosst a Bereetschaft, fir mat Verantwortung ze droen,verlaangt gëtt.
Et gëtt awer keen Zweiwel drun, datt Musek maachen d'Liewensqualitéit an d'Liewensfreed vun eise Kanner an engem ganz groussen Ausmooss beräichert. Ausserdeem ass se wichteg fir d'soziaalt Verhalen, d'Konzentratioun an d'Finanzentwécklung vun de Kanner.
Vun engem Nouteblat spillen, verlaangt eng schnell a gläichzäiteg Veraarbechtung vun enger grousser Informatiounsfloss (Nouten, Takt,
Tempo, Lautstäerkt), wou abstrakt a komplext Denke verlaangt gëtt.
Bei kenger anerer Aktivitéit muss e Kand esou vill Entscheedungen
gläichzäiteg treffen a verschaffen. Zesumme Musek maache fuerdert an ënnerstëtzt d'Mateneeschaffen, vun engem aneren léieren, op deen anere lauschteren an zougoen, fir deen aneren do sinn an der gemeinsamer Verantwortung fir d'Gelénge vum Ganzen.  

SOLFÈGE / EVÉIL MUSICAL
D'Coursen ginn vum CONSERVATOIRE DU NORD zu Miedernach
organiséiert mat der Mathëllef vun der Aerenzdallgemeng.
D'Kanner vum 2. Spillschoulsjoer un, kréien am "Evéil Musical" esou den
éischten Kontakt mat aller Aart vun Musek an enger musikaleschen
Fréierzéiung. Si brauchen duerfir keng musikalesch Virkenntnesser ze
hunn, si kréien déi wonnerbar Welt vun der Musek op eng spilleresch Aart a Weis bäibruecht.
Instrumentecoursen
D'Instrumentecoursen ginn am Conservatoire zu Dikrech oder Ettelbréck
gehale.
D' Taxe supplementaire non-résident gëtt vun der Gemeng, wou een
ugemellt ass bezuelt.
De Conservatoire du Nord verrechent der Gemeng déi Zomme direkt
(Solfège resp. Evéil + een Instrument)
Nei ass datt d'Miedernacher Gemeng och vun deenen Schüler d'Taxe
supplementaire non-résident vun engem Instrument iwwerhëlt, déi Member an der Fanfare Miedernach sinn, an déi vun hirer Gemeng dës Taxe net zréck bezuelt kréien.

Friwat sollen Kanner Musek maachen?

An eiser haiteger Gesellschaft, wou den Individualismus an den Egoismus sech ëmmer méi ausbreeden, wäert et an Zukunft ëmmer méi schwéier gi fir dat op d'Kollektivitéit baséierend Veräinsliewen, wou e Minimum vun Flichtbewosst a Bereetschaft, fir mat Verantwortung ze droen,verlaangt gëtt.
Et gëtt awer keen Zweiwel drun, datt Musek maachen d'Liewensqualitéit an d'Liewensfreed vun eise Kanner an engem ganz groussen Ausmooss beräichert. Ausserdeem ass se wichteg fir d'soziaalt Verhalen, d'Konzentratioun an d'Finanzentwécklung vun de Kanner.
Vun engem Nouteblat spillen, verlaangt eng schnell a gläichzäiteg Veraarbechtung vun enger grousser Informatiounsfloss (Nouten, Takt,
Tempo, Lautstäerkt), wou abstrakt a komplext Denke verlaangt gëtt. 
Bei kenger anerer Aktivitéit muss e Kand esou vill Entscheedungen
gläichzäiteg treffen a verschaffen. Zesumme Musek maache fuerdert an ënnerstëtzt d'Mateneeschaffen, vun engem aneren léieren, op deen anere lauschteren an zougoen, fir deen aneren do sinn an der gemeinsamer Verantwortung fir d'Gelénge vum Ganzen.

SOLFÈGE / EVÉIL MUSICAL

D'Coursen ginn vum CONSERVATOIRE DU NORD zu Miedernach
organiséiert mat der Mathëllef vun der Aerenzdallgemeng.
D'Kanner vum 2. Spillschoulsjoer un, kréien am "Evéil Musical" esou den
éischten Kontakt mat aller Aart vun Musek an enger musikaleschen
Fréierzéiung. Si brauchen duerfir keng musikalesch Virkenntnesser ze
hunn, si kréien déi wonnerbar Welt vun der Musek op eng spilleresch Aart a Weis bäibruecht.
Instrumentecoursen
D'Instrumentecoursen ginn am Conservatoire zu Dikrech oder Ettelbréck
gehale.
D' Taxe supplementaire non-résident gëtt vun der Gemeng, wou een
ugemellt ass bezuelt.
De Conservatoire du Nord verrechent der Gemeng déi Zomme direkt
(Solfège resp. Evéil + een Instrument)
Nei ass datt d'Miedernacher Gemeng och vun deenen Schüler d'Taxe
supplementaire non-résident vun engem Instrument iwwerhëlt, déi Member an der Fanfare Miedernach sinn, an déi vun hirer Gemeng dës Taxe net zréck bezuelt kréien.
gemeng
ugda
CMNord