Commande

Image
Impressum:
Fanfare Miedernach
Erausgi vum Organisatiounscomité „75 Jar Miedernacher Musek“
ISBN: 2-87996-806-2

Koordinatioun a Layout: Vic. Mollitor
Deckel a Responsabel fir d’Photoën: Edmond Kirtz
Drock: Imprimerie Faber, Mersch
Copyright: ©2005 Fanfare Miedernach
Oplo: 720 Bicher
Wann Dir eist Buch nach nët hut, an Iech awer fir d'Geschicht vum Duerf Miedernach an d'Geschicht vun der Miedernacher Musek interesséiert,

dann iwwerweist 30.- € op de Konto vun der Fanfare Medernach:
BCEE LU92 0019 2900 0274 8000

mam Vermierk "Buch 75-Anniversaire".